กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
นายเจริญ รัตนบรรณสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

ปฏิทินกิจกรรม แผนการฝึกอบรม สาระน่ารู้ Webboard Q&A แบบสำรวจความคิดเห็น เเบบสำรวจความพึงพอใจ เเบบฟอร์มติดต่อ Social Network
ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายเจริญ รัตนบรรณสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวนิพา ฟักทอง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์เเละการจัดการ พร้อมด้วยนายทินภัทร โคเลิศ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (EPA : Electronic Performance Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด โดยมี นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งมีวาระสำคัญคือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรับฟังการบรรยายและดำเนินการประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากข้อมูลการประเมิตนเองที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจัดเตรียมมาแล้ว ลงในระบบ EPA โดยได้รับเกียรติจาก นายพิสิษฐ์ มโนภินิเวศ เป็นวิทยากรในการบรรยายฯ
ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. จังหวัดตราดได้จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.ตราด) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (เรือจม) ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2541 ราย นายสุนทร นพเวช อยู่บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นเงิน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานกรรมการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ 1349/2562 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 และนายเจริญ รัตนบรรณสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด
ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายเจริญ รัตนบรรณสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายทินภัทร โคเลิศ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมโครงการชับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA] ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านทาง Facebook Live เพจ กระทรวงมหาดไทย PR ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน
ในวันที่ 23 เเละ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายเจริญ รัตนบรรณสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายทินภัทร โคเลิศ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมการฝึกอบรมกิจกรรม Clinic Online โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Govemment Data Catalog) ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้กำหนดแผนการฝึกอบรมการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digtized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (open Data) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยการฝึกอบรมจะเน้นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเขียนข้อกำหนดการวิเคราะห์ชุดข้อมูลสำหรับประเด็นการพัฒนาจังหวัด การขึ้นชุดข้อมูล การจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้พร้อมใช้งาน การลงทะเบียนชุดข้อมูล การวิเคราะห์สารสนเทศ และการใช้ประโยชน์ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐให้แก่ส่วนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้องจังหวัดตราด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ ที่ตั้งหน่วยงาน
ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. นายเจริญ รัตนบรรณสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวนิพา ฟักทอง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย นายคณิต เวทสรณสุธี เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันเเละปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการจัดการชายหาดปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Safety Beach Safety Trip) เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านสุขภาพปริเวณพื้นที่ชายหาด ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย เเละเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานชายหาดปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Safety Beach for Sustainable tourism in Trat) ของจังหวัดตราด ณ ห้องประชุม ดิ เวรานีโอ้ รีสอร์ท อำภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเจริญ รัตนบรรณสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางสาวนิพา ฟักทอง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ เเละนายคณิต เวทสรณสุธี เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันเเละปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการจัดการชายหาดปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Safety Beach Safety Trip) เพื่อพัฒนาระบบ ความปลอดภัยด้านสุขภาพปริเวณพื้นที่ชายหาด ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย เเละเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานชายหาดปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Safety Beach for Sustainable tourism in Trat) ของจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมไชยเชษฐ์รีสอร์ท อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
ข่าวสารสาธารณภัย
ณ วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น. ได้เกิดเหตุรถปิคอัพตอนครึ่ง หมายเลขทะเบียบ ผผ 1389 ขอนเเก่น ได้นำคนงานที่เก็บผลไม้ออกมาจากสวน ขับมาตามถนนซอยทุ่งเศรษฐี มุ่งหน้าออกสู่เส้นทางหลักหมายเลข 3159 มุ่งหน้าสู่อำเภอบ่อไร่ ต่อมามีรถปิคอัพตอนเดียว หมายเลขทะเบียน บห 2065 จันทบุรี ขับมาด้วยความเร็วในเส้นทางหลัก ซึ่งบริเวณนั้นมืดเเละ ไม่มีเเสงสว่างเพียงพอ ทำให้รถปิคอัพตอนเดียวชนท้ายรถคันดังกล่าว ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 20 ราย โดยได้นำส่ง โรงพยาบาลตราด จำนวน 10 ราย เเละโรงพยาบาลเขาสมิง จำนวน 10 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร : shorturl.at/eorxP
วันนี้ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. โดยประมาณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ได้รับแจ้งเหตุพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับอิทธิพลพายุปาบึก ได้รับความเสียหายหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองตราด และอำเภอคลองใหญ่ มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย กระชังปลา เครื่องมือประกอบอาชีพ และเรือไฟเบอร์สูญหาย ดังนี้ อ.เมือง 35 ครัวเรือน 1. ต.อ่าวใหญ่ 16 ครัวเรือน 2. ต.วังกระแจะ 2 ครัวเรือน 3. ต. เนินทราย 2 ครัวเรือน 4. ต. แหลมกลัด 15 ครัวเรือน อ.คลองใหญ่ 34 ครัวเรือน 1. ต.คลองใหญ่ 8 ครัวเรือน 2. ต.ไม้รูด 22 ครัวเรือน 3. ต.หาดเล็ก 4 ครัวเรือน ซึ่งได้ประสานการให้ความช่วยเหลือร่วมกันระหว่าง ผู้นำในพื้นที่ องค์กรเครือข่าย และหน่วยงานภาครัฐ ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ก็หวังว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
เพื่อพร้อมรับสถานการณ์...
แจ้งเตือนภัยจาก “ฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรง” ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑๖ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ ทำให้ต้นไม้ล้มทับสิ่งปลูกสร้างของราษฎรในพื้นที่ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ ได้รับความเสียหาย จำนวน ๒ ราย มีรายละเอียด ดังนี้ ๑.บ้านของนายสมโภชน์ สพันญู บ้านเลขที่ ๒๔ ม.๑ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จังหวัดตราด โรงเก็บของถูกต้นไม้ล้มทับได้รับความเสียหายทั้งหลัง ๒.บ้านของนายภานุวัตร พันทับ ไม่มีเลขที่ ม.๑ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด โรงจอดรถได้รับความเสียหาย ขณะนี้ นายพีระ เอี่ยมสุนทร นอ.แหลมงอบ,นายเทวัญ วรรณโกสิทธิ์ สจ.เขต อ.แหลมงอบ, กำนัน,อบต, จนท.ทหาร ร้อย รส.ทร.ที่ ๔, ปลัดฝ่านความมั่นคง และ อส.แหลมงอบ ได้ลงมาสำรวจความเสียหายและช่วยรื้อซากปรักหักพัง
พยากรณ์อากาศ เป็น การคาดหมายสภาวะอากาศและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต เพื่อให้ความรู้และเป็นการเตรียมการและปฏิบัติตน ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ
สรุปสาธารณภัย
รายงานสรุปสถานการณ์การพยากรณ์อากาศประจำวัน, แผนที่เฝ้าระวังสถานการณ์สาธารณภัย, ระดับนำ้ทะเลสูงสุด - ตำ่สุด, ระดับนำ้ท่า, ปริมาณนำ้ฝนรายปี, ปริมาณนำ้เก็บกักในเเหล่งนำ้ที่สำคัญ, ปริมาณนำ้ฝนประจำวัน เเละรายงานผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตจากอบุติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดตราด ประจำวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานสรุปสถานการณ์การพยากรณ์อากาศประจำวัน, แผนที่เฝ้าระวังสถานการณ์สาธารณภัย, ระดับนำ้ทะเลสูงสุด - ตำ่สุด, ระดับนำ้ท่า, ปริมาณนำ้ฝนรายปี, ปริมาณนำ้เก็บกักในเเหล่งนำ้ที่สำคัญ, ปริมาณนำ้ฝนประจำวัน เเละรายงานผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตจากอบุติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดตราด ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานสรุปสถานการณ์การพยากรณ์อากาศประจำวัน, แผนที่เฝ้าระวังสถานการณ์สาธารณภัย, ระดับนำ้ทะเลสูงสุด - ตำ่สุด, ระดับนำ้ท่า, ปริมาณนำ้ฝนรายปี, ปริมาณนำ้เก็บกักในเเหล่งนำ้ที่สำคัญ, ปริมาณนำ้ฝนประจำวัน เเละรายงานผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตจากอบุติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดตราด ประจำวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานสรุปสถานการณ์การพยากรณ์อากาศประจำวัน, แผนที่เฝ้าระวังสถานการณ์สาธารณภัย, ระดับนำ้ทะเลสูงสุด - ตำ่สุด, ระดับนำ้ท่า, ปริมาณนำ้ฝนรายปี, ปริมาณนำ้เก็บกักในเเหล่งนำ้ที่สำคัญ, ปริมาณนำ้ฝนประจำวัน เเละรายงานผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตจากอบุติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดตราด ประจำวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
รายงานสรุปสถานการณ์การพยากรณ์อากาศประจำวัน, แผนที่เฝ้าระวังสถานการณ์สาธารณภัย, ระดับนำ้ทะเลสูงสุด - ตำ่สุด, ระดับนำ้ท่า, ปริมาณนำ้ฝนรายปี, ปริมาณนำ้เก็บกักในเเหล่งนำ้ที่สำคัญ, ปริมาณนำ้ฝนประจำวัน เเละรายงานผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตจากอบุติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดตราด ประจำวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
รายงานสรุปสถานการณ์การพยากรณ์อากาศประจำวัน, แผนที่เฝ้าระวังสถานการณ์สาธารณภัย, ระดับนำ้ทะเลสูงสุด - ตำ่สุด, ระดับนำ้ท่า, ปริมาณนำ้ฝนรายปี, ปริมาณนำ้เก็บกักในเเหล่งนำ้ที่สำคัญ, ปริมาณนำ้ฝนประจำวัน เเละรายงานผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตจากอบุติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดตราด ประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566
ประกาศเขตฯ ประสบสาธารณภัย
ด้วยจังหวัดตราด ได้ดำเนินการประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) 260/2563 ได้เกิดสถานการณ์วาตภัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านร่มเย็น ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เวลา 04.00 น. ถึงเวลา 05.00 น. 2) 261/2563 ได้เกิดสถานการณ์วาตภัย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านโรงโป๊ะ เเละหมู่ 3 ชุมชนท่าเรือ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เวลา 04.30 น. ถึงเวลา 06.20 น. 3) 262/2563 ได้เกิดสถานการณ์วาตภัย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านคลองนา ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เวลา 03.00 น. ถึงเวลา 03.20 น. เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม : shorturl.at/btO09
ด้วยจังหวัดตราด ได้ดำเนินการประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตราด และอำเภอบ่อไร่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) 258/2563 ได้เกิดสถานการณ์วาตภัย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวใหญ่ะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เวลา 19.00 น. ถึงเวลา 19.30 น. 2) 259/2563 ได้เกิดสถานการณ์ช้างป่า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เวลา 15.00 น. ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม : shorturl.at/rLQY9
ด้วยจังหวัดตราด ได้ดำเนินการประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตราด และอำเภอเขาสมิง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) เลขที่ 255/2563 ได้เกิดสถานการณ์วาตภัย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านด่านเก่า ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เวลา 15.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. 2) เลขที่ 256/2563 ได้เกิดสถานการณ์วาตภัย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. 3) เลขที่ 257/2563 ได้เกิดสถานการณ์วาตภัย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านสลัก และหมู่ที่ 4 บ้านอ่างกระป่อง ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เวลา 23.00 น. ถึงเวลา 23.30 น. เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม : shorturl.at/fiDLS
เเจ้งเตือน
10/11/2564
เเจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้า ในช่วงวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2564 ให้กำชับสถานประกอบการโรงเเรมในพื้นที่ชายทะเล สื่อสารให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังอันตรายจากกระเเสนำ้ดูดออก หรือ Rip Current เเละห้ามลงเล่นนำ้ในช่วงที่มีคลื่นลมเเรงโดยเด็ดขาด
19/5/2563
เเจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตามข้อมูลสภาวะอากาศ ปริมาณนำ้ฝน ข่าวสารทางราชการ รวมถึงให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือเเละปฏิบติตนเองให้ปลอดภัยจากสถานการณ์วาตภัย พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกเเรง คลื่นลมเเรงที่จะเกิดขึ้น (ในช่วงระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2563) สำหรับประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเล ชาวเรือ เเละผู้ประกอบการเดินเรือ ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม : shorturl.at/gmS04